TNA را از آینده

[ad_1]

برای کسانی از شما نا آشنا با مخفف TNA مخفف نیازهای آموزشی تجزیه و تحلیل. اما یک مشکل جدی وجود دارد با گذشته TNA است که بسیاری از محققان به امید اصلاح در سال 2008. بالا 2 مشکلات عبارتند از:

TNA مشکل #1 – آنها نمی تمرکز بر مردم بزرگترین سرمایه یک کسب و کار.

TNA مشکل #2 – آنها نوشته شده است با یک رویکرد منفی.

قبل از ما به جزئیات و راه حل هر یک از 2 مشکلات ما نیاز به روشن شدن جدید ما TNA اهداف در سال 2008.

هدف #1: اطمینان داریم با انگیزه و متعهد آموزان از شروع.

هدف #2: به دست آوردن سطح بالا مدیرانی که در واقع می دانیم که یادگیری تا به چیزی برای انجام با چگونه بسیاری از دوره های شما را.

هدف #3: تعیین محل و ستایش یادگیری حرفه ای است که می تواند کمک به شرکت های ارائه کسب و کار و همچنین به عنوان آموزش راه حل.

در حال حاضر اجازه دهید آدرس TNA مشکل #1: آنها نمی تمرکز بر مردم بزرگترین سرمایه یک کسب و کار.

“من اغلب پرسید: “چه كسي به در حال اجرا یک کسب و کار موفق?” آن ساده است – پس از نگاه کارکنان خود و کسب و کار را پس از خود است.” – ریچارد برانسون

بله ما با استفاده از TNA را برای ارزیابی یک شرکت باید ارزیابی نیازهای آموزشی کارکنان و تعیین بهترین روش ارائه آن غفلت نکنید مسائل مهم مانند روحیه کارکنان و توسعه حرفه ای. ایجاد ارتباط بین کارمند و عملکرد فردی و برنامه های آموزشی. بیایید گام به گام از جعبه و فراتر از روش های سنتی در سال 2008.

سعی کنید با شروع از پایین و کار راه خود را تا! کیت پورتر از پیشرفت عملکرد نشان می دهد رفتن به هر سطح از کسب و کار با استفاده از یک مقطع از کارکنان از هر سطح و هر بخش و سپس به خارج مشتریان و یا مشتریان برای انتقادات و پیشنهادات. نگاه کردن به منفی زبان نشانه هایی است که می تواند اغلب ارائه بینش های فرهنگی و مدیریت زیست محیطی و موقعیتی مسائل. اگر شما بودجه آن ممکن است مفید باشد به استخدام مشاوران با “بی طرفانه گوش”.

در اینجا یک مثال خوب است. اگر یک کارخانه تولید سرمایه گذاری در یک قطعه جدید از تجهیزات آنها کار سخت خواهد شد و صرف مقدار زیادی از پول برای حفظ آن است. همان را نمی توان گفت برای چگونه بسیاری از کسب و کار درمان مردم است. کسب و کار انتظار می رود مردم به “حفظ” خود را بدون ارائه آنها را با منابع و ابزار برای انجام این کار است.

حال بیایید نگاهی TNA مشکل شماره 2: آنها نوشته شده است با یک رویکرد منفی.

Jan تپه مشاوره منابع انسانی با جرات متحده در یک منطقه آموزش مقاله: “اگر آموزش تجزیه و تحلیل تمرکز تنها بر روی آنچه که مردم در حال عدم انجام آن بدان معنی است که آنها تنها با نزدیک شدن به آموزش از یک مشکل’ قاب از ذهن است.”

آنچه در این رویکرد منفی می کند این است که تمرکز بر روی مناطق شکست خورده و پر کردن شکاف مهارت. آن را همچنان به عقب نگاه در گذشته مشکلات به جای رو به جلو به نتایج مورد نظر.

آنچه که ما نیاز به انجام در سال 2008 تبدیل شده است خوش در ما TNA رویکرد است. تبدیل به یک رویکرد مثبت با تمرکز بر روی مهارت ها و کارهایی که مردم انجام می دهند به خوبی و بررسی چگونگی دیگر اعضای تیم خود را می توانید از این مهارت ها و رسیدن به سطح خود را. سپس تمرکز بر چگونه به توسعه مهارت های کسانی که حتی بیشتر. این نه تنها تضمین موفقیت خود را اما فرصت خود را برای پیشبرد.

ترکیب راه حل برای بالا 2 TNA مشکلات و بالا 3 گل در سال 2008 ما باید دقیقا چه GC متمرکز شده از سال 1996 یادگیرنده. شما را خوانده ام گذشته ما خبرنامه مازلو سلسله مراتب نیازهای همچنین بر روی صفحه اصلی ما تحت ما چگونه نیازهای یادگیرنده? هنگامی که ما تمرکز بر یادگیرنده و مثبت مهارت های آنها نمایش ما ایجاد انگیزه یادگیرنده. و انگیزه منجر به افزایش عزت نفس و اعتماد به نفس.

آموزش نه فقط در مورد ارائه دروس. آن را در مورد ارائه کارکنان یک زندگی بهتر است. یک شانس برای یک “حرفه ای” و نه فقط “کار”. آنها احساس خوبی در مورد خود و سطح مهارت دستاوردهای خود را و چگونه آنها کمک به شرکت ها به طور کلی چشم انداز کسب و کار.

تا ماه آینده…

[ad_2]