پزشکی رونویسی برون سپاری و مدیریت ریسک

[ad_1]

پزشکی رونویسی برون سپاری و مدیریت ریسک بسیار نزدیک مرتبط است. مدیریت ریسک شامل به حداقل رساندن خطر درگیر در بهداشت و درمان روند و پزشکی رونویسی است که روند ایجاد سوابق بیمار از داستان های صوتی توسط متخصصان مراقبت های بهداشتی خود را در برخورد با بیمار است. روند ایجاد پرونده پزشکی بیمار به ماهیت خود یک فعالیت است که نیاز به حساس حمل و نقل و تاثیر می گذارد مدیریت ریسک.

این یک واقعیت شناخته شده است که بیمار – بهداشت حرفه ای و رابطه مقدس است و تاسیس شده است و بر اساس حرفه ای بهداشت و درمان/ مرکز بهداشت و درمان توانایی به حفظ محرمانه بودن ممتاز اطلاعات بیمار. حفاظت از محرمانه بودن اطلاعات بیمار است نه تنها یک تعهد اخلاقی نیز لازم الاجرا توسط قانون است. HIPAA ارائه دستورالعمل های خاص برای حفاظت از محرمانه اطلاعات بیمار. این هایتک مقررات است که باید به اثر می آیند به تازگی مقررات که استادانه درست شده در HIPAA و فراهم HIPAA افزود آرسنال به مجازات مجرم است.

برون سپاری کل این فرایند ثابت شده است یکی از کارآمد ترین و موثر و مقرون به صرفه راه ایجاد سوابق بیمار. با این حال توزیع بیش از این فعالیت را به یک شخص ثالث ارائه دهنده خدمات را افزایش می دهد, برخی از دغدغه های مربوط به امنیت است.

با این حال این نگرانی ها را می توان کاهش داد با انتخاب رونویسی فروشنده با دقت. این اطمینان خواهد داد که فروشنده:

خوبی آشنا با الزامات HIPAA/ فناوری

دارای مقررات در محل برای اطمینان از امنیت

اطمینان حاصل کرد که این نهاد با مسئولیت واگذار ایجاد پرونده پزشکی بیمار است HIPAA / فناوری سازگار نیز کمک خواهد کرد که با فرآیند مدیریت ریسک است.

چگونه می توانید برون سپاری خدمات رونویسی پزشکی کمک در فرایند مدیریت ریسک?

برای درک چگونگی این کمک می کند تا در مدیریت ریسک مهم است که به درک اصول مدیریت ریسک و چگونه برون سپاری خدمات کمک می کند تا در این فرآیند است.

اصول مدیریت ریسک به شرح زیر است:

ایجاد ارزش

بخشی جدایی ناپذیر از فرآیند سازمانی

بخشی از تصمیم گیری

به صراحت آدرس قطعیت

سیستماتیک و ساخت یافته

بر اساس بهترین اطلاعات در دسترس

طراحی شده

را به حساب عوامل انسانی

شفاف و فراگیر

پویا و پاسخگو به تغییر

بهبود مستمر و افزایش

این خدمات کمک امکانات بهداشت و درمان در مدیریت ریسک فرایند تحقق همه اصول مدیریت ریسک در طول روند ثبت بیمار روبرو می شوند.

آن را تضمین می کند:

سوابق پزشکی ایجاد شده با نهایت دقت و صحت. این تضمین با استفاده از تیم های که در حال متخصصان در تخصص آنها در حال پیاده در. بیشتر کیفیت تضمین شده است با داشتن چند سطح بررسی کیفیت حصول اطمینان از حداکثر دقت و صحت. اطلاعات دستگیر شده در پرونده بیمار باید به طور دقیق آن را به عنوان بخشی از شواهد در مورد قصور دادخواهی.

سوابق پزشکی ایجاد شده در زمان. بهینه زمان چرخش تضمین شده است با استفاده از حق تیم حق فرآیند و تکنولوژی مناسب. این تضمین می کند که متخصصان مراقبت های بهداشتی باید اطلاعات مورد نیاز آنها را برای تدوین برنامه ای برای بیمار, بهداشت و درمان در زمان. این کمک می کند تا در مدیریت ریسک

سوابق پزشکی ایجاد شده و ایمن. یکی دیگر از جنبه های مدیریت ریسک است که حفاظت از محرمانه بودن اطلاعات بیمار. راهنما ارائه شده است در این جنبه با داشتن اقدامات در محل برای محافظت از اطلاعات بیمار با تامین امنیت مردم روند و فن آوری است.

برون سپاری پزشکی رونویسی به حق ارائه دهنده خدمات نه تنها به کمک امکانات بهداشت و درمان در برخی از جنبه های مدیریت ریسک آن را نیز کمک می کند تا امکانات بهداشت و درمان صرفه جویی در هزینه های افزایش تمرکز در هسته کسب و کار و کمک به ارائه مزایای متعدد با استفاده از تکنولوژی مناسب.

[ad_2]