موج احتمالی و دوم کرونا؛ مردم را مقصر ندانیم!

[ad_1]

اقدامی هماهنگ و قاطع و با در نظر گرفتن هر دو جنبۀ اقتصادی و بهداشتی موجب نجات از این وضعیت می شود و گرنه موج دوم که بیاید باید حسرت این روزها را بخوریم…

[ad_2]

Source link