مبارزه با آفات در مزارع گندم مازندران

[ad_1]

تاکنون در ۶۳ هزار و ۱۲۷ هکتار از مزارع گندم مازندران مبارزه شیمیایی با آفات و بیماری‌های مربوطه انجام شد.

به گزارش خبرآنلاین از مازندران : مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی مازندران گفت: مبارزه با بیماری‌ها در ۵۸ هزار و ۴۹۹ هکتار از مزارع گندم استان با استفاده از سموم تیلت و فولیکور شامل بیماری زنگ زرد در ۱۴ هزار و ۹۵۸ هکتار، زنگ قهوه‌ای در ۷۵ هکتار، سپتوریوز برگی در ۶ هزار و ۴۹۷ هکتار، سفیدک سطحی در ۵ هزار و ۷۴۲ هکتار، لکه خرمایی در ۵ هزار و ۸۳۵ هکتار، فوزاریوم خوشه در ۲۱ هزار و ۶۹۰ هکتار و لکه برگی‌ها و توام در ۳ هزار و ۷۰۲ هکتار انجام شده است.

عبدالرحمن زاغی، از مبارزه شیمیایی با آفات در ۴ هزار و ۶۲۸ هکتار از مزارع گندم مازندران شامل مبارزه با حلزون در ۲ هزار و ۹۹۵ هکتار، سوسک زابروس در ۱۳ هکتار، شته در ۱۵۰ هکتار و سوسک لما در هزار و ۴۷۰ هکتار خبر داد و افزود: برای مبارزه با آفات در مزارع گندم استان از سموم متالدهاید، دیازینون گرانول، آبامکتین، دیازینون ۶۰ درصد و کنفیدور استفاده گردید

۴۶.

[ad_2]

Source link