برونگرایی بهتر است یا درونگرایی؟

[ad_1]

مشرق به نقل از یک روانشناس نوشت: درباره برون گرایی و درون گرایی چند نظریه مختلف رروان شناسی داریم. یکی از این نظریه‌ها نظریه صفت است. این نظریه معتقد است به شکل ساختاری و ژنتیکی عده‌ای از افراد برونگرا و عده‌ای درونگرا تر هستند.

[ad_2]

Source link