ببینید | کرونا از آنچه فکر می‌کنید به شما نزدیک‌تر است!

[ad_1]

از کرونا نترسید، اما آن را جدی بگیرید، این جمله ای است که این روزها بیشتر می شنویم، اما کمتر معنای آن را درک می کنیم.

[ad_2]

Source link