اهمیت پزشک رهبری

[ad_1]

هدف از بسیاری از ارائه دهندگان مراقبت های بهداشتی است که سه هدف-مراقبت بهتر و کاهش هزینه ها با تمرکز بر روی یک بیمار مثبت را تجربه کنند. ارائه دهندگان با این اهداف نیاز به قوی پزشک رهبران برای کمک به آنها در رسیدن به این اهداف است. بیشتر سازمان دهنده شروع به رسمیت شناختن اهمیت پزشک رهبری موفق است.

انجمن پزشکی آمریکا متحده در آن whitepaper یکپارچه رهبری برای بیمارستان ها و سیستم های سلامت: اصول موفقیت که مدیران بهداشت و درمان باید با پزشک رهبران برای رسیدن به اهداف خود. یک رابطه مبتنی بر اعتماد متقابل بین پزشکان بالینی کارکنان و مدیران حیاتی است برای ارائه مراقبت است که با تمرکز بر بیمار است. به قول مقاله: “ممکن است که یکپارچه از رهبری به نفع بیماران با تمرکز بر توسعه کانال های جدید برای تعامل بیمار و ارائه مراقبت به شیوه ای که حذف استفاده بیش از حد underuse و سوء استفاده از منابع در حالی که افزایش پزشک حرفه ای و رضایت و اعتماد سازی روابط و ثبات مالی برای پزشکان و بیمارستان ها.”

این یک اصل بهداشت ناب و تولید ناب است که بهترین نتایج قابل اندازه گیری زمانی رخ می دهد که کسانی که نزدیک به بیماران یا مشتریان ارائه ورودی به فرایند مراقبت و یا تولید. این معقول است که پزشکان که همراه با دیگر کارکنان بالینی نزدیک به بیماران ارائه می کنند بینش قابل توجهی را به بهترین فرآیند برای ارائه مراقبت موثر است در حالی که جلوگیری از ضایعات و تکراری در نتیجه صرفه جویی در هزینه. مجتمع پزشکان به رهبری تضمین می کند که چنین بینش گنجانیده شده به مراقبت از فرآیندهای.

من به تازگی بحث پزشک رهبری با خود من پزشک مراقبت های اولیه دکتر دانیل Harro از رحمت بهداشت و درمان و پزشکان و همکاران. او گفت که این مهم است که او و دیگر پزشکان که آنها ارائه شده توسط دکتر دیوید بلر به عنوان رئیس و افسر ارشد پزشکی از رحمت سلامت پزشک همکاران. آنها برای پیدا کردن آن مهم است که او هنوز با بیماران هفتگی. دکتر بلر کمک کرده است و این حرکت از یک گروه مستقل پزشکان برای همکاری با تثلیث سلامت Livonia, Michigan. او همچنین هدایت پزشکان مراقبت های اولیه به معتبر شدن به عنوان بیمار در مرکز پزشکی خانه با بسیاری از دفاتر دستیابی به سطح 3 تعیین.

در ماه دسامبر سال 2016 بررسی کسب و کار هاروارد در مقاله ای با عنوان چرا بهترین بیمارستان ها مدیریت شده توسط پزشکان اشاره کرد که بهترین کیفیت بیمارستان ها به رهبری توسط پزشکان است. با توجه به اخبار ایالات متحده و گزارش جهانی بهترین بیمارستان کلینیک مایو. این اجرا بسیار ماهر پزشک جان Noseworthy. دوم بالاترین رتبه بندی بیمارستان کلینیک کلیولند است اجرا توسط پزشک دلوس “توبی” Cosgrove. این مقاله بیان می کند که بیشتر از 100 بیمارستان در آمریکا هستند که در حال رهبری توسط پزشکان باید 25 درصد بالاتر نمره کیفیت تر از آن است که نیست.

پزشکی, گروه مدیریت انجمن بر اهمیت پزشک رهبری بیش از حد. در یک نظرسنجی از اعضای خود را از آن نشان داد که حدود 60 درصد از کسانی که پاسخ اظهار داشت که آنها با استفاده از یک شماره دو سبک مدیریت در سایت های خود را. رهبران عملی مدیر و یک پزشک. زیرا هر سهم مسئولیت برای موفقیت این گروه بسیار مهم است که این دو ادغام به طور موثر به ارائه رهبری و جهت دادن به سایتهایی که اکثر آنها سرپايي. MGMA نشان می دهد که رهبران دو کشور برای اولین بار در نظر بگیرید که چگونه رهبری خود را مکمل یکدیگر سبک و جایی که آنها ممکن است جنگ است. در انجام این کار آنها باید در تلاش برای ارائه یک جبهه متحد برای کارکنان. به عنوان Stephen Covey متحده در 7 عادت های بسیار موثر مردم رهبران دو کشور باید به پیروزی فکر می کنم که با توجه به چه جهت به کارکنان منجر شود عمل. MGMA توصیه می کند که رهبران دو کشور تمرکز بر چند مهارت به منظور موفقیت آمیز باشد:

· باید یک چشم انداز و چوب به آن. به عنوان استفان کاوی می گوید: آغاز با پایان را در ذهن

· مشاهده تغییر به عنوان یک فرصت. تغییر به نظر می رسد شتاب در حال حاضر و رهبران باید زیرک در تطبیق با پاسخ به تغییرات محوری بر عمل و همچنین باید کشف چه تغییراتی می تواند به بهبود نتایج برای تمرین.

· درک خطرات. رهبران باید قادر به ارزیابی ریسک مواجهه با تمرین و باید منجر به عمل در غلبه بر خطرات و بهره مندی از خطرات.

· متحد کردن کارکنان. مطمئن باشید که هر یک از اعضای ستاد درک اهمیت و مسئولیت نقش خود را در عمل. رهبران باید توسعه کار تیمی در میان کارکنان.

· دیدن این عمل به عنوان یک کسب و کار است. به منظور ارائه بهترین مراقبت در قیمت پایین تر رهبران نیاز به ببینید که این عمل اجرا می شود به عنوان یک کسب و کار کارآمد. بهداشت و درمان مدل کسب و کار منحصر به فرد و پیچیده است.

پزشکان به عنوان رهبران باید کل ساختار سازمان فراهم می کند که مراقبت. در یک سرپايي سایت مثلا پزشک رهبر باید فراتر از پزشکان ارائه مراقبت های مستقیم به بیماران است. آنها همچنین باید درک فرآیندهای مقابل دفتر-مسئول پذیرش و ثبت نام در پرسنل-صدور صورت حساب و مجموعه کارکنان اداری مدیران و دیگر کارکنان مهم هستند که در ارائه خدمات است که حمایت از پزشکان و ساختار کسب و کار سازمان است. در حالی که درک و درگیر شدن در فرآیندهای خارج از مراقبت های بالینی پزشک رهبر نیز باید به این باور هستند که پزشک کارکنان قادر به ارائه مراقبت موثر به بیماران بدون دخالت از دولت. است که پزشکان نیاز به احساس رایگان برای ارائه مراقبت های بالینی است که بیمار محور و مطابق با بهترین های پزشکی تمرین با استفاده از مهارت های منحصر به فرد هر پزشک. پزشک رهبران نیاز به ایجاد اعتماد میان اداری رهبران که کارکنان بالینی ارائه مراقبت بیمار محور.

سرعت تغییر در ارائه خدمات درمانی است و به چالش کشیدن در زمان حاضر است. در واقع وجود دارد یک معامله بزرگ از عدم اطمینان در مورد ساختار بازپرداخت و مدل های کسب و کار است که ارائه دهندگان نیاز به اتخاذ. چرا که در حال حاضر خطر به نظر می رسد بالا بسیار مهم است که سازمان های شریک موثر با پزشک رهبران به صورت روز به روز خطرات و به منظور توسعه موثر مدل برای ارائه مراقبت به بيماران است. اهمیت پزشک رهبری کلید موفقیت در ارائه مراقبت موثر برای رسیدن به سه هدف.

[ad_2]