اصول حسابداری و حسابداری مفروضات

[ad_1]

در مودم جهان بدون کسب و کار می تواند به استطاعت باقی می ماند پنهان چون احزاب مختلف مانند وام, کارکنان, مالیات, مقامات, سرمایه گذاران عمومی و دولت و…. علاقه مند به دانستن در مورد امور کسب و کار. امور کسب و کار را می توان مورد مطالعه به طور عمده توسط مشاور نهایی حسابها و ترازنامه از کسب و کار خاص. نهایی حساب و ترازنامه به محصولات نهایی از کتاب نگه داشتن. به دلیل اهمیت این اظهارات از آن لازم شد برای حسابداران به منظور توسعه برخی از اصول و مفاهیم و کنوانسیون که ممکن است به عنوان اصول حسابداری. از جمله اصول داشتن پذیرش گسترده به قابلیت اطمینان و اعتبار به صورتهای مالی تهیه شده توسط حسابداران. نیاز به ‘اصول عمومی پذیرفته شده حسابداری’ مطرح می شود به دو دلیل: اول به توان منطقی و سازگار در ثبت معاملات و دوم را مطابق به ایجاد شیوه و روش است.

هیچ توافقی میان حسابداران با توجه به مفاهیم اساسی حسابداری. هیچ یکنواختی در اصول عمومی پذیرفته شده حسابداری (GAPP). شرایط و بدیهیات و فرض کنوانسیون مفاهیم کلی روش, قوانین, آموزه های, تکنیک, ادعا, استانداردها و قواعد استفاده می شود آزادانه و متناقض در همان حس.

اصول

“یک قانون کلی و یا قانون به تصویب رسید و یا استادانی به عنوان راهنمای عمل در حل و فصل زمین و یا بر اساس رفتار و یا عمل است.” این تعریف ارائه شده توسط لغت نامه می آید نزدیکترین به توصیف آنچه که اکثر حسابداران معنی کلمه ‘اصل’. مراقبت باید انجام شود به آن را روشن است که در صورت اعمال به حسابداری عمل جهان اصل نمی دلالت ضمنی یک قانون برای آن وجود دارد می تواند بدون انحراف. حسابداری اصل است نه یک اصل در حس که آن را می پذیرد و از هیچ تضاد با اصول دیگر.

ادعا

معنی فرض و بدون اثبات به را برای اعطا و یا مثبت رضایت یک موقعیت به عهده گرفت که خود مشهود است. ادعا مفروضات اما آنها خودسرانه عمدی مفروضات اما به طور کلی به رسمیت شناخته شده فرض که منعکس کننده حکم “حقایق” یا روند یا حوادث و فرض شده است که متحمل شده اند در گذشته توسط حقایق قرار است توسط موسسات حقوقی آنها را اجرا به حدی است.

آموزه

معنی اصول اعتقادی: آنچه تدریس کتاب مقدس در هر موضوع است. آن را اشاره به تاسیس اصل تبلیغ توسط یک معلم است که به دنبال سخت ایمان است. اما وقت عمل هیچ دکترین باید رعایت شود اما این کلمه نشان دهنده اصول کلی و یا سیاست به دنبال داشته باشد.

اصل

نشان دهنده یک بیانیه از حقیقت است که نمی تواند توسط هر کسی که سوال.

استانداردهای

اشاره به این اساس انتظار می رود در حسابداری عمل تحت شرایط مختلف. در زمینه موسسه حسابداران هند (ICAI) تشکیل یک هیات استانداردهای حسابداری در تاریخ 21 آوریل سال 1977. تابع اصلی از ASB است که به تدوین استانداردهای حسابداری با توجه به قوانین و آداب و رسوم و کاربرد و محیط کسب و کار.

مفروضات حسابداری

این کمیته استانداردهای بین المللی حسابداری (lASC) و همچنین موسسه حسابداران هند (ICAI) درمان (ر. ک IAS-I & AS-I) زیر را به عنوان اساسی حسابداری مفروضات:

(1) رفتن نگرانی

در دوره عادی حسابداری فرض بر این است که کسب و کار خواهد شد همچنان وجود دارد و ادامه عملیات خود را برای مدت نامعلوم در آینده است. این نهاد در نظر گرفته شده است باقی می ماند و در عمل به اندازه کافی طولانی برای انجام آن اشیاء و برنامه های. ارزش های متصل به دارایی خواهد بود و بر اساس آن زمان با ارزش است. فرض بر این است که دارایی های ثابت در نظر گرفته شده برای فروش مجدد. ممکن است چنین استدلال میکرد که یک ترازنامه که آماده است بر اساس سابقه ای از حقایق تاریخی در هزینه های قابل نمایش واقعی یا ارزش واقعی از نگرانی در یک تاریخ خاص. اصل اساسی وجود دارد که قدرت درآمد و هزینه است که مبنایی برای ارزش نهادن به ادامه کسب و کار. کسب و کار است که در ادامه به طور نامحدود و مالی و سیاست های حسابداری به دنبال آن هستند برای حفظ و تداوم واحد کسب و کار.

(2) قوام

باید وجود داشته باشد یکنواختی در فرآیندهای حسابداری و سیاست از یک دوره به دیگری. مواد تغییرات در صورت وجود باید افشا شود حتی با وجود بهبود در روش. تغییر روش از یک دوره به دیگری تاثیر می گذارد در نتیجه معاملات مادی. تنها زمانی که روشهای حسابداری در حال پایبند به طور مداوم از سال به سال نتایج افشا در صورتهای مالی خواهد بود و قابل مقایسه است.

(3) اقلام تعهدی

حسابداری تلاش برای به رسمیت شناختن غیر نقدی رویدادها و شرایطی را به عنوان آنها رخ می دهد. تعهدی است که در رابطه با آینده انتظار رسید پول نقد و پرداخت: این فرآیند حسابداری از شناخت دارایی و بدهی و یا درآمد برای مقادیر رود به دریافت و یا پرداخت در آینده. نمونه رایج از اقلام تعهدی شامل خرید و فروش کالا و یا خدمات اعتباری و علاقه و اجاره (هنوز پرداخت نشده) دستمزد و حقوق و مالیات. ما را ثبت و ضبط تمام هزینه ها و درآمد مربوط به دوره حسابداری که آیا پول نقد واقعی شده است پرداخت یا دریافت شده یا نه. اگر بنیادی حسابداری فرض (یعنی رفتن نگرانی قوام و تعهدی) است به دنبال ندارد (در تهیه صورتهای مالی) این واقعیت باید افشا شود. [AS-I para 27].

[ad_2]