اختصاص۵۹۶ میلیارد به ۳۸ بیمارستان استان تهران برای درمان کرونا

[ad_1]

اختصاص۵۹۶ میلیارد به ۳۸ بیمارستان استان تهران برای درمان کرونا

[ad_2]

Source link