آزمایشگاه شیمی تجهیزات با استفاده از

[ad_1]

آزمایشگاه شیمی جایی که حساس مایعات مخلوط تحقیق و تجربه برای مشتقات و ممکن اختراعات. مانند هر دیگر آزمایشگاه شیمی آزمایشگاه بیش از حد برخی از ابزارها و تجهیزات خاص برای منحصر به فرد شیمی بر اساس آزمایش است. ذکر شده در زیر های مختلف آزمایشگاه شیمی تجهیزات مربوطه استفاده می کند. نگاهی به:

بشر

فنجان مراجعه به بزرگ شیشه ای به اندازه فنجان استفاده می شود برای نگه داشتن مقدار زیادی از راه حل است. به طور کلی این ساخته شده از پلاستیکی و یا شیشه ای و گسترده ای برای ریختن این راه حل به راحتی. اغلب این فنجان استفاده می شود برای آزمایش مانند کروماتوگرافی.

ویال

ویال هستند نسخه های کوچکتر از ظرف و استفاده می شود برای نگه داشتن و یا اندازه گیری مقدار کمی از مایعات است. این به طور کلی استفاده می شود زمانی که یک مایع مورد نیاز است به آن اضافه شود در این صورت قطرات کوچک.

لوله های آزمایش

لوله های آزمایش مراجعه به لوله های شیشه ای استفاده می شود برای رعایت واکنش و یا گرم کردن مواد شیمیایی.

Pipets

Pipets در حال کوچک یکبار مصرف تجهیزات مورد استفاده برای اضافه کردن قطرات مایع در یک رگ دیگر مانند یک ظرف فلاسک یا ویال. این ابزار باید به دور انداخته شود و پس از هر بار استفاده به عنوان هیچ راهی برای پاک کردن آن به طور کامل پس از استفاده.

این ارلن بالن

این ارلن بالن شباهت زیادی به یک ظرف با تنها تفاوت که آن را باریک باز شدن دهان بنابراین به عنوان برای قرار دادن درپوش بر روی آن ، آن استفاده می شود برای گرم کردن مواد شیمیایی و حفظ بخار در کشتی.

سانتریفیوژ

یک سانتریفیوژ تجهیزات است که چرخش در چنین سرعت سریع که مواد داخل ویال راه حل های جداگانه. بسیار اتفاق می افتد که اشیاء سنگین تر حل و فصل به پایین امپول در حالی که فندک مواد شناور در بالای صفحه. آن است که اغلب استفاده می شود در حالی که انجام یک تجزیه و تحلیل DNA.

[ad_2]