مجلس دهم چگونه پدیدآوردندگان آثار هنری و فکری را بی دفاع کرد

[ad_1] مجلس دهم با عدم تمدید قانون حمایت از مالکیت فکری و معنوی پیش از جایگزینی قانونی جدید پدیدآوردندگان آثار هنری و فکری و هنرمندان را بی دفاع از حفظ…

ادامه مطلب