وابستگی چیست و چگونه زندگی ما را به بند می‌کشد؟

[ad_1] مشکل وابستگی به دیگران این است که اگر فرد توجه و محبت نامتناسب مورد نیاز خود را بدست نیاورد، شروع به تردید غیرمنطقی در میزان ارزش خود و دیگران…

ادامه مطلب