اگر بایدن در تهران ستاد دارد، لابد ترامپ هم دارد!

[ad_1] یادشان رفته به جلد هنرمندانۀ مجلۀ معتبر و آلمانی «اشپیگل» نیز اشاره کنند که با کلمۀ «پرزیدنت» بازی کرده و «ent» آخر را به صورت «end» نوشته... عصر ایران؛…

ادامه مطلب