ریشه های تصمیم سازی امارات برای رابطه با اسرائیل

[ad_1] محمود سریع القلم در یادداشتی می نویسد: شاهزاده های جوان و میان سال از پان عربیسم جمال عبدالناصر، وحدت عربی و دیگر ایسم ها فاصله گرفته اند و بیشتر…

ادامه مطلب